องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายธนัญชัย  แก้วพันธุ์
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   โทร 081-9432255  
  setanonchai_07@hotmail.com       
 

  นางสาวศุภรดา บุตรธงชัย  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   โทร  098-2622651  
     
 
 
 
นางกชพร  สุดถนอม
นางสาวกิติดารัชต์ พิพัธนะกฤตย์    นายณรงค์ศักดิ์  แย้มเกษร
  หัวหน้าสำนักปลัด
 โทร 087-6647221
ผู้อำนวยการกองคลัง
 โทร 087-6647221
ผู้อำนวยการกองช่าง
 โทร 084-7619157
     
 
   
นางสาวกัลยาณี  ไวฉลาด   นางดวงสมร  อิ่มทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร 098-2831078   โทร 083-6032744