องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายธนัญชัย  แก้วพันธุ์
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 

  (ว่าง)
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 
 
 
นายประวีณ ศักดิ์วาลี้สกุล
 นายภาณุมาศ ทองจันทร์    นายณรงค์ศักดิ์  แย้มเกษร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
  รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
  รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
.

     
 
   
นางสาวกัลยาณี  ไวฉลาด     นางสาวเอมวิกา  อยู่เย็น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

   
          
ช่องทางการติดต่อ
   1.นายธนัญชัย  แก้วพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 034-765758 ต่อ 102 
    081-94322552.นายประวีณ ศักดิ์วาลี้สกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
034-765758 ต่อ 101
 3.นายภาณุมาศ ทองจันทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 034-765758 ต่อ 106
063-3189900
     
4.นายณรงศักดิ์ แย้มเกษร
ผู้อำนวยการกองช่าง
034-765758 ต่อ 107
084-7619157
     
5.นางสาวเอมวิกา อยู่เย็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
034-765758 ต่อ 101
095-0538855

     
6.นางสาวกัลยาณี  ไวฉลาด  
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
034-765758 ต่อ 101