องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
 
 
นายวิษณุ  คชรัตน์
  นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน    นายณรงค์ศักดิ์  แย้มเกษร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
.

     
 
   
นางประภารัตน์  เศรษฐวัฒน์     นายณรงค์ศักดิ์  แย้มเกษร
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม