องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

กองคลัง

 
 
  นางสาวกิติดารัชต์ พิพัธนะกฤตย์
 
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
     
 
 
(ว่าง)
 (ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 

นักวิชาการพัสดุ
     

   
   (ว่าง)    (ว่าง) (ว่าง)
เจ้าพนักงานงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     นายพงษ์ฤทธิ์  ภู่พิจิตร
นางสาวพรรณิภา  นาคแคล้ว  นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
 
 
  นายนรภัทร  เกตุสกุล
 
  คนงาน