องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

กองคลัง

 
 
  นายภาณุมาศ ทองจันทร์
 
 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

 
     
 

 

นายภาณุมาศ ทองจันทร์
 
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปฎิบัติการ


     

   
   (ว่าง)    (ว่าง) (ว่าง)
เจ้าพนักงานงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     นายพงษ์ฤทธิ์  ภู่พิจิตร
นางสาวพรรณิภา  นาคแคล้ว  นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
 
 
  นายนรภัทร  เกตุสกุล
 
  คนงาน