องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
     นางสาวกัลยาณี ไวฉลาด  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
     
   
 นางสาวกัลยาณี ไวฉลาด  (ว่าง) นางสาวอรสา อุปเสน
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักสันทนาการ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
 
 
 
   นางทิพย์กมล  เศรษฐวัฒน์ 
  นางประนอม  น้อยสกุล
      ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ   
             ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ   
     
 
 
 
  นางสาวภัทรกนก แสงอ่อน
นางสาวประภารัตน์ เศรษฐวัฒน์
  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ   
 ครู
     
 
 

 นางสาววราภรณ์  สาริขา
นางงามใจ  อิ่มเสมอ 
  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก  
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
     
     
 นางสาวธนาภา  กลับสกุล 
  นางสาวจุฑาภรณ์ อินทรพินิจ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)