องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 
      นางประภารัตน์  เศรษฐวัฒน์     
 
  ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
   
  (ว่าง)  
  นักวิชาการศึกษา  
   
 
    นางสาวประภารัตน์  เศรษฐวัฒน์  

  นางทิพย์กมล  เศรษฐวัฒน์ 
      ครู        
        ครู 
   
 
  นางประนอม  น้อยสกุล นางสาวภัทรกนก  แสงอ่อน
 ครู

 ครู
 
 
 
 นางสาววราภรณ์  สาริขา นางงามใจ  อิ่มเสมอ
นางสาวธนาภา  กลับสกุล  
  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก