องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
     นางสาวกัลยาณี ไวฉลาด  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
     
 
 
  นางสาวกัลยาณี ไวฉลาด
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
     
 
 
 
    นางสาวประภารัตน์  เศรษฐวัฒน์  

  นางทิพย์กมล  เศรษฐวัฒน์ 
      ครู        
        ครู 
     
 
 
 
  นางประนอม  น้อยสกุล
นางสาวภัทรกนก  แสงอ่อน
 ครู

 ครู
     
 
 

 นางสาววราภรณ์  สาริขา
นางงามใจ  อิ่มเสมอ 
  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก  
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก
     
     
 นางสาวธนาภา  กลับสกุล 
  (ว่าง)
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก 
  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก