องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
     นางณัฏฐนันท์  พิทยะภัทร์  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

 
     
   
นายพรภวิษย์ พจนประทุม  (ว่าง) นางสาวอรสา อุปเสน
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักสันทนาการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
 
 
 
   นางทิพย์กมล  เศรษฐวัฒน์ 
  นางประนอม  น้อยสกุล
      ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ   
             ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ   
     
 
 
 
  นางสาวภัทรกนก แสงอ่อน
นางสาวประภารัตน์ เศรษฐวัฒน์
  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ   
 ครู
     
 
 

 นางสาววราภรณ์  สาริขา
นางงามใจ  อิ่มเสมอ 
  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก  
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
     
     
 นางสาวธนาภา  กลับสกุล 
  (ว่าง)
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
     
   
 
นางสาวบุณิกา เมืองทองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  นางอัญชนา เกตุสร้อย
คนงาน