องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
    นายณรงศักดื์  แย้มเกษร 
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
     
   
  (ว่าง)  
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
     
 
   
   
นายไพรัช   พูลสวัสดิ์ 
  พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
     
   
 นายนพดล  ตุ้มสิทธิ์
 (ว่าง) นายบุญลาภ  ม่วงอ่ำ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ