องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  ีีี
 
    นางสาวเอมวิกา อยู่เย็น
 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 
     
   
  (ว่าง)  
  นักวิชาการสาธารณสุข  
     
 
   
   
นายไพรัช   พูลสวัสดิ์ 
  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
     
     
 นายพีระพล พวงพัฒน์
นายธนภัทร ชำนาญกิจ
นายบุญลาภ  ม่วงอ่ำ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ