องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 12 ก.พ. 2564 ]5
2 แนวทางปฏิบัติที่ดี Best Practice การจัดการความรู้ [ 3 เม.ย. 2563 ]5
3 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร [ 1 เม.ย. 2563 ]5
4 ศิลปะและหลักการเขียนโต้ตอบ หนังสือราชการ [ 5 ธ.ค. 2562 ]5
5 SERVICE EXCELLENCE [ 2 ธ.ค. 2562 ]5
6 การบริหารราชการยุคใหม่ [ 7 พ.ย. 2562 ]5
7 ธรรมาภิบาล good governance การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 1 พ.ย. 2562 ]5
8 หลักการและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 6 ต.ค. 2562 ]5
9 การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ [ 3 ต.ค. 2562 ]5
10 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Community of Practice [ 4 ก.ย. 2562 ]5
11 ความเสมอภาค [ 6 ส.ค. 2562 ]5
12 แผนจัดการความรู้ในองค์กร ปี พ.ศ.2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]5
13 การจำแนกองค์ความรู้ ปี พ.ศ.2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]5