องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

สำนักงานปลัด

 
 
  นายวิษณุ  คชรัตน์
 
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 
     
 
 
    นายประวีณ  ศักดิ์วาลี้สกุล    นางสาวณัฐวรรณ  เอี้ยงผล นายวิษณุ  คชรัตน์
 นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นิติกรปฎิบัติการ
.
 นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
.
   
 
     างสาวเอมวิกา   อยู่เย็น     นางสาวสุภาพรรณ  ไทยน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฎิบัติการ
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
.
     
 
 
 
นางสาวมณธณา  ศรีเมือง 
นางสาวเพ็ญศิริ  แก้วกุญชร นางรุ่งอรุณ  หนูดี
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนสวน 
     
 

 
 นายไพฑูรย์   แก้วสุขแท้
 
นายมนตรี  สิงหกุล
คนงานทั่วไป   
คนงานทั่วไป    
     
    
 นางสาวอมรรัตน์ เสรีสมนึก
  นางสาวธวัลฉัตร  อังกระโทก
 คนงานทั่วไป    คนงานทั่วไป