องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 
  นางกชพร  สุดถนอม 
 
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
  
    นายประวีณ  ศักดิ์วาลี้สกุล    นายชัชชัย  เชื่อมชิต
นายวิษณุ  คชรัตน์
 นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฎิบัติการ
.
 นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
.
 

 
นางสาวจุฑานันท์ วงษ์วิสิทธิ์
  นางสาวสุภาพรรณ  ไทยน้อย  (ว่าง)
นิติกรปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
 
 
 
นางสาวมณธณา  ศรีเมือง 

(ว่าง)
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     


 
 นางรุ่งอรุณ  หนูดี
 
  นายนพดล  ตุ้มสิทธิ์
 คนสวน 
 พนักงานขับรถยนต์
     
      
 นายไพฑูรย์   แก้วสุขแท้    นายวราพันธุ์  เกิดศิริ
 คนงาน     คนงาน 
     
     
 (ว่าง)    นายอำนาจ ผิวไผ่
 คนงาน    คนงาน