องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

สำนักงานปลัด

 
 
  นายวิษณุ  คชรัตน์
 
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 
     
  
    นายประวีณ  ศักดิ์วาลี้สกุล    (ว่าง)
นายวิษณุ  คชรัตน์
 นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นิติกร
.
 นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
.
 
 
 
     างสาวเอมวิกา   อยู่เย็น     นางสาวสุภาพรรณ  ไทยน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฎิบัติการ
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
.
     
 
 
 
นางสาวมณธณา  ศรีเมือง 
(ว่าง) นางรุ่งอรุณ  หนูดี
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนสวน 
     
 

 
 นายไพฑูรย์   แก้วสุขแท้
 
(ว่าง)
  คนงานทั่วไป   
     คนงานทั่วไป    
     
  
   
 นางสาวอมรรัตน์ เสรีสมนึก
  (ว่าง)
 คนงานทั่วไป    คนงานทั่วไป