องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

สำนักปลัด

 
 
  ายประวีณ  ศักดิ์วาลี้สกุล  
 
    นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
  
    นายประวีณ  ศักดิ์วาลี้สกุล    (ว่าง)
นายวิษณุ  คชรัตน์
 นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นิติกร
.
 นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
.
 
 
 
     างสาวเอมวิกา   อยู่เย็น     นางสาวสุภาพรรณ  ไทยน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฎิบัติการ
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
.
     
 
 
 
นางสาวมณธณา  ศรีเมือง 
นางสาววิลาวรรณ  ดุษฎีวนิช
นางรุ่งอรุณ  หนูดี
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนสวน 
     
 

 
 นายไพฑูรย์   แก้วสุขแท้
 
นายวราพันธุ์  เกิดศิริ
  คนงาน
     คนงาน  
     
  
   
 นายนพดล  ตุ้มสิทธิ์
  นายอำนาจ ผิวไผ่
 คนงาน    คนงาน