องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

สภา อบต.

 
 
  นายอำนวยวิทย์  น่วมศิริ  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  


 

  นายอภิเดช  บุญพยัคฆ์  
 
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
        นายอำนวยวิทย์   น่วมศิริ         นายวิโรจน์  เสรีสมนึก   
นายสมดุลย์  พิศดาร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
     
      นางอนุรัตน์  อิ่มเกียรติ         นายเกรียงศักดิ์  ตันจตุรงค์  
นายจรัญ  วิมลทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
     
     นางอุทัยวรรณ  ชูช่วย      นายประชุม  คงมณี   
นายนิกร  นวลจันทร์ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
     
      นายปราโมทย์  แสงพุ่ม       
     นายประวิทย์   เพชรดี            นายปราโมทย์  อินทร์สุวรรณ    
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
     
นางพยอม บุญท้วม 
 นายสมัคร  จันทร์พึ่งสุข 
 นายอภิเดช  บุญพยัคฆ์
   สมาชิกสภา หมู่ที่ 7   
  สมาชิกสภา หมู่ที่ 7   
   สมาชิกสภา หมู่ที่ 8   
     
      นายสำราญ  บุญมา       
 นายพรชัย  ลำดวน  
 นายปรีชา  อยู่ยงค์
    สมาชิกสภา หมู่ที่ 8    
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
     สมาชิกสภา หมู่ที่ 9   
     
   นายณรงค์  กำเนิดโทน  
นางสาววัชรีวรรณ  เจริญชัยพัฒน์
  นายวิทยา  เนียมพิบูลย์
     สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  
     สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  
     สมาชิกสภา หมู่ที่ 11  
     
นายพิสิทธิ์  นวลจันทร
  นายชล  เครือบุตรสินธิ
       สมาชิกสภา หมู่ที่ 11      
      สมาชิกสภา หมู่ที่ 12