องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 1 ม.ค. 2565 ]11
2 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2565 ]11
3 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 1 ม.ค. 2565 ]11
4 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 1 ม.ค. 2565 ]7
5 ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. .. [ 1 ม.ค. 2565 ]9
6 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์ [ 1 ม.ค. 2565 ]8
7 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 1 ม.ค. 2565 ]11
8 ประกาศ ก.จ.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.... [ 1 ม.ค. 2565 ]9
9 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2565 ]9
10 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่ม [ 1 ม.ค. 2565 ]9
11 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 ม.ค. 2564 ]8
12 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 5 ต.ค. 2563 ]8
13 ประกาศมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย [ 5 ต.ค. 2563 ]8
14 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]7
15 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปีแรก) [ 2 มี.ค. 2563 ]8
16 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2562 ]8
17 ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]10
18 มท 0809.3_ว2295 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนง.ส่วนท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2562 ]9
19 มท 0809.4_ว23เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติมาตรฐานทั่วไป [ 10 มิ.ย. 2562 ]172
20 มท 0809.2_ว3772 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายผู้บริหาร [ 21 พ.ย. 2561 ]7
 
หน้า 1|2