องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
   
 

 

 

 

 

 

 


  เข้าร่วมการตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบป...
  ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการน้ำก่อนปล่อยน้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ
  มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอด...
  ลงพื้นที่ให้ความรู้สถานประกอบการขนาดเล็ก การบริหารจัดการน้ำก่อนปล่อยน้ำลงแหล่งน้...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562
 
รายงานพิเศษ การป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขันแตก
ถังขยะเปียกลดโลกร้อน สมุทรสงคราม ทุกครัวเรือนต้องมีถังขยะเปียก

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้