องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล


วันนี้ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นประธานในการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ณ ห้องประชุมชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่วนตำบลวัดบางขันแตก ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) และแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม โครงการพัฒนาและสงเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

2021-04-30
2021-04-22
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-30
2021-03-24
2021-03-09