วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ คนไทยร่วมกันช่วย ตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์พร้อมกระเป๋าผ้า โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อเสื้อจราจร (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานกิจการประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน จำนวน 1 มื้อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าศาลาประชาคมถึงหน้าบ้านนางสมใจ แก้ววิลัย หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง