วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางขันแตก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อแผ่นรองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เปล์บอร์ด) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมเข็มฉีดยา/ไซริงค์/ป้ายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมระบบประปาองคการบริหารส่วนตำบลบางขันแตก (บริเวณโรงเรียนธรมมสถิติ์ววราราม) หมู่ที่ 4ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงครามชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างเหมาแรงงานในการจัดทำทางเดินเท้าเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6 และหมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายในโครงการควบคุมเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อ โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำทางเดินเท้าเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่6 และหมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง