วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 8 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการสืบสานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าสามัคคี แข่งขันเรือพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อถังขยะเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณบ้านนาย สมศักดิ์ อ่อนวงศ์) หมู่ที่ 10 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร และ 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เลขที่ 19/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 17 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง