วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด ตามโครงการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อทรายเคลือบเทมีฟอส ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงสะพานหลังวัดธรมมสถิติ์วราราม (วัดคู้) หมู่ที่ 4,7 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์และเสียงตามสายภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างต่ออายุการเช่าพื้นที่เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบออกแบบงานโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลังโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม หมูที่ 4 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง