วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์และเสียงตามสายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัสท์ติก (สายบ้านคลองบ่อ-บ้านดอนจั่น) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถวายพ่อหลวง ประจำปี 2564 (น้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องปั๊มบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ รุ่น BAMBOO I) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง