วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6088 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารรส่วนตำบลบางขันแตก (วัดศรีสุวรรณคงคาราม) หมู่ที่ 6 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์คอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงเสียงตามสายในพื้นที่ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กข 1561 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง