วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง และน้ำยาง CRS-2 จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร จำนวน 50 ใบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (วัสดุสิ้นเปลือง) ในโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองสาธารณสุข จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6088 สมุทรสงคราม (ซ่อมคลัช)
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาและระบบประปา หมู่ที่ 11 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 -6088 สมุทรสงคราม ( เปลี่ยนยาง 2 เส้น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยสันทิศ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ (ซอยร่วมพัฒนา) หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)