องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562


โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 เพื่อจัดทำ ส่งเสริม และสนับสนุนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงเจตนารมย์ของประชาชนของท้องถิ่นเป็นหลัก และองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการบริหารงานจากส่วนกลาง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชน ในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นำหลักธรรมาภิบาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2526 ด้านการมีส่วนร่วม เข้าร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
2019-09-17
2019-08-07
2019-08-05
2019-07-28
2019-07-26
2019-07-12
2019-07-04
2019-06-25
2017-04-26
2017-03-28